Privacyverklaring Praktijk voor Euthanasie

Praktijk voor Euthanasie respecteert de privacy van de personen van wie zij persoonsgegevens verwerkt en waarborgt de bescherming ervan. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt. De wettelijke vereisten die aan de bescherming van persoonsgegevens zijn gesteld, worden door Praktijk voor Euthanasie in acht genomen. Praktijk voor Euthanasie zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen.

Deze privacyverklaring alleen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen. Niet natuurlijke personen, waaronder rechtspersonen, hebben geen persoonsgegevens als bedoeld in deze privacyverklaring en kunnen hieraan daarom geen rechten ontlenen. Wanneer in deze privacyverklaring het woord “persoon” of “personen” staat, wordt of worden daarmee dus uitsluitend een natuurlijk persoon of natuurlijke personen bedoeld.

In deze privacyverklaring informeert Praktijk voor Euthanasie u over onder andere van wie zij persoonsgegevens verwerkt, welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doelen, welke rechten u hebt en hoe u van uw rechten gebruik kunt maken.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke en wat zijn de contactgegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke is Praktijk voor Euthanasie

Praktijk voor Euthanasie

Praktijk voor Euthanasie is te bereiken via e-mailadres emmyregelink@hotmail.com of via telefoonnummer 0613278855.

Van wie verwerkt Praktijk voor Euthanasie persoonsgegevens?

Praktijk voor Euthanasie verwerkt persoonsgegevens van onder andere de volgende personen:

 • (potentiële) klanten van Praktijk voor Euthanasie;
 • naasten, waaronder familie en vrienden, van (potentiële) klanten van Praktijk voor Euthanasie;
 • betrokken (hulpverlenende) personen van de (potentiële) klanten van Praktijk voor Euthanasie;
 • personen die door Praktijk voor Euthanasie worden ingeschakeld;
 • gebruikers van het contactformulier op de website;
 • personen die op enige wijze (schriftelijk) contact opnemen met Praktijk voor Euthanasie en overige personen van wie Praktijk voor Euthanasie de persoonsgegevens verwerkt;
 • bezoekers van de website

 Opgemerkt wordt dat gegevens van overleden personen zijn geen persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerkt
Praktijk voor Euthanasie?

Praktijk voor Euthanasie verwerkt persoonsgegevens die (in)direct aan haar zijn verstrekt. Persoonsgegevens zijn gegevens die (in)direct naar een persoon verwijzen en waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd. Het betreft hier onder andere, maar niet uitsluitend, uw naam, adres en woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

Op grond waarvan verwerkt Praktijk voor Euthanasie persoonsgegevens?

Praktijk voor Euthanasie verwerkt uw persoonsgegevens op grond van één of meerdere van de volgende grondslagen:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Praktijk voor Euthanasie;
 • Praktijk voor Euthanasie heeft een wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken;
 • Praktijk voor Euthanasie heeft uw toestemming verkregen om uw persoons gegevens te verwerken 

Voor welke doeleinden gebruikt Praktijk voor Euthanasie uw persoonsgegevens?

Praktijk voor Euthanasie verwerkt uw persoonsgegevens onder andere voor:

 • het bijhouden van een klantenbestand;
 • het uitvoeren van de overeenkomst;
 • het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • het opnemen en onderhouden van contact;
 • het informeren over wijzigingen van de diensten van Praktijk voor Euthanasie;
 • het analyseren en verbeteren van dienstverlening van Praktijk voor Euthanasie en het doen van marketingonderzoek ten behoeve van Praktijk voor Euthanasie;

Praktijk voor Euthanasie kan uw persoonsgegevens ook voor andere, verenigbare doeleinden verwerken. Deze doeleinden zijn afhankelijk van het doel waarvoor u uw persoonsgegevens aan Praktijk voor Euthanasie hebt verstrekt.

Verwerkersovereenkomst

Praktijk voor Euthanasie kan een derde de opdracht geven uw persoonsgegevens voor haar te verwerken. Een verwerkersovereenkomst tussen Praktijk voor Euthanasie en deze derde is dan verplicht. Praktijk voor Euthanasie zal ervoor zorgdragen dat deze verwerkersovereenkomst(en) wordt/worden gesloten en aan de wettelijke vereisten voldoet.

Wie zijn de ontvangers van persoonsgegevens?

Praktijk voor Euthanasie kan uw persoonsgegevens intern delen. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. Uw persoonsgegevens worden echter alleen aan derden doorgegeven als dat noodzakelijk is in verband met de uitvoering van één van de doeleinden.

Hoe lang bewaart Praktijk voor Euthanasie uw persoonsgegevens?

Praktijk voor Euthanasie bewaart uw persoonsgegevens zolang deze nodig zijn voor de (in deze privacyverklaring) genoemde doeleinden.

Welke rechten hebt u?

Recht op inzage

U kunt Praktijk voor Euthanasie verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Ook kunt u Praktijk voor Euthanasie verzoeken om de informatie in deze privacyverklaring te ontvangen. Na ontvangst van uw verzoek zal Praktijk voor Euthanasie u een kopie van uw persoonsgegevens geven. Als u om overige kopieën vraagt, kan Praktijk voor Euthanasie een redelijke vergoeding, op basis van de administratieve kosten, bij u in rekening brengen.

Recht op rectificatie

U kunt Praktijk voor Euthanasie verzoeken onverwijld uw onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. U kunt uw onvolledige persoonsgegevens bijvoorbeeld met een aanvullende verklaring volledig maken. De doeleinden, zoals opgenomen in deze privacyverklaring, worden hierbij in acht worden genomen.

Recht op verwijdering

U kunt Praktijk voor Euthanasie verzoeken uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te verwijderen. Daarnaast is Praktijk voor Euthanasie verplicht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens te verwijderen onder andere in het geval dat u uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor verwerking of als uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

Recht op beperking

U hebt het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. In dat geval mogen uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet meer worden verwerkt. Dit recht hebt u als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, als de verwerking onrechtmatig is en u beperking van het gebruik van de gegevens verzoekt in plaats van verwijdering daarvan, als u uw persoonsgegevens nodig hebt in verband met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en Praktijk voor Euthanasie deze persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, mag Praktijk voor Euthanasie uw persoonsgegevens slechts nog opslaan. Voordat de beperking wordt opgeheven, zal Praktijk voor Euthanasie u daarvan op de hoogte brengen.

Recht op het overdragen van persoonsgegevens

U hebt het recht dat u uw persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm ontvangt, zodat u deze zelf aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt geven. Als het technisch mogelijk is, hebt u ook het recht dat uw persoonsgegevens rechtstreeks van Praktijk voor Euthanasie aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden verstuurd.

Recht op het maken van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u bezwaar hebt gemaakt, worden uw persoonsgegevens niet meer gebruikt, tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wilt u één van uw rechten uitoefenen?

Een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering, beperking of overdraging van uw persoonsgegevens of het maken van bezwaar kunt u doen door een e-mail met uw verzoek te sturen naar: info@praktijkvooreuthanasie.nl.

Als uw persoonsgegevens zijn gerectificeerd, verwijderd of als de verwerking ervan is beperkt, stelt Praktijk voor Euthanasie de ontvangers van uw persoonsgegevens hiervan op de hoogte.

Wilt u uw toestemming intrekken?

U hebt het recht uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Uw toestemming kunt u intrekken door uw mededeling hiervan per e-mail te sturen aan Praktijk voor Euthanasie via e-mailadres: info@praktijkvooreuthanasie.nl.

Het intrekken van uw toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming voor uw intrekking.

Indienen van een klacht

De  Autoriteit Persoonsgegevens behandelt klachten over de naleving van de wettelijke vereisten over de bescherming van persoonsgegevens. U hebt het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen.

Cookies
De website van Praktijk voor Euthanasie maakt gebruik van analytische cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Door gebruik van cookies kunnen persoonsgegevens van de bezoekers van de website worden verzameld. Als Praktijk voor Euthanasie daartoe wettelijk verplicht is, wordt u afzonderlijk gewezen op het gebruik van cookies of wordt u voor het gebruik daarvan om toestemming gevraagd.

Wijzigingen

Praktijk voor Euthanasie mag deze privacyverklaring wijzigen. Dit kan noodzakelijk zijn bijvoorbeeld omdat de wet- en/of regelgeving wijzigt, maar ook wanneer er om andere redenen iets verandert in het gebruik van de persoonsgegevens. U kunt de privacyverklaring op de website van Praktijk voor Euthanasie raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen.